Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije – otvoreni poziv

Ministarstvo zdravstva pripremilo je i objavilo Poziv „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“

CILJ POZIVA: Ovim pozivom želi se zdravstvenim ustanovama pružiti financijska sredstva nužno potrebna za sanaciju štete od potresa.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

GRUPA 1.: Hitne mjere sanacije;
GRUPA 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije;
GRUPA 3.: Izvedba radova i opremanje.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

1. Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska;

2. Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb;

3. Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave te druga pravna osoba te fizička osoba;

4. Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb;

5. Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna i fizička osoba;

6. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, Stranica 2 od 2 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20).

ROK: Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

 

Prihvatljivi prijavitelji
1. Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska;

2. Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb;

3. Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave te druga pravna osoba te fizička osoba;

4. Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb;

5. Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna i fizička osoba;

6. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, Stranica 2 od 2 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20).

 

Više informacija na:

https://zdravlje.gov.hr/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-vracanje-u-uporabljivo-stanje-infrastrukture-u-podrucju-zdravstva-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-i-zagrebacke-zupanije/5421