ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE

Kod poziva: NPOO.C1.5.R1-I1.02

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: 

OTVOREN

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.04.24, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Svrha ovog poziva

Poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora.

Sektor voća i povrća definiran je u Dijelu IX Priloga I Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim izmjenama te ne obuhvaća Merkantilni krumpir oznake kombinirane nomenklature 0701 (svjež ili rashlađen). Slatki krumpir oznake kombinirane nomenklature 0714 20 u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 pripada sektoru voća i povrća.


Predmet ovog poziva

Ovim Pozivom definiraju se ciljevi, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (LDC):

1) LDC projekt kao lokalna infrastruktura i

2) LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera.

Ukupna bespovratna sredstva: 80.960.913,13 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Jedinice područne (regionalne) samouprave
  • Proizvođačka organizacija
  • Trgovačko društvo

Sažetak

PREDMET I SVRHA ULAGANJA

Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. („Narodne novine“, broj 78/21, dalje u tekstu: NPOO), Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo državne uprave nadležno za potkomponentu NPOO-a C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, te reformsku mjeru C.1.5. R1 Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća, objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ulaganje C.1.5. R1-I1 – izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće:

A) LDC projekt kao lokalna infrastruktura i

B) LDC projekt proizvođačke organizacije i partneri.

Svrha Poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

A)    Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LDC projekt kao lokalna infrastruktura su:

–          jedinica/e područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu JRS), ili

–          trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Prije predaje završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnik mora dokazati da je na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi sklopio Ugovore s korisnicima infrastrukture od kojih je najmanje jedan proizvođačka organizacija iz sektora voća i povrća ili da je na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi, uzimajući u obzir važeće propise o nabavi, dodijelio koncesije ili druga odobrenja za vođenje infrastrukture proizvođačkoj organizaciji iz sektora voća i povrća

B)    Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LDC projekt proizvođačke organizacije i partneri su:

> u slučaju proizvođačka/e organizacija/e kao samostalnog investitora koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga;

>  u slučajevima:

–     proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ ili jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS), kao investitori u zajedničkom projektu

–     proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu ili

–     proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili JLS i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu

prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se trgovačko društvo u okviru kojeg će se provoditi projekt, osnovano od strane svih partnera u projektu, pod uvjetom da je društvenim ugovorom razriješeno pitanje participacije pojedinog partnera u vlasništvu društva u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Društvenim ugovorom moraju se regulirati budući vlasnički odnosi između partnera u društvu (projektnoj tvrtki) koja upravlja projektom i kasnije izgrađenim LDC-om, s time da je udio proizvođačke organizacije u vlasništvu minimalno 51%.

TRAJANJE POZIVA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu trajnog Poziva. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 30. travnja 2022. do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga odnosno do 31. ožujka 2023.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 610.000.000,00 HRK.

Za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektu iznosi do 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR.

Za LDC projekte proizvođačkih organizacija i partnera najviši mogući udio bespovratnih sredstava po projektu iznosi do 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 15.000.000,00 EUR.

PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

U okviru ovog Poziva financirat će se provedba projekata ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće, a razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1. veljače 2020. do 31. ožujka 2026. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. veljače 2020. do 30. lipnja 2026.

Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje.

Više na; https://fondovieu.gov.hr/pozivi/5