Šesta izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma oporavka i otpornosti (MOO) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

1. Ciljevi Poziva

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja te izradu projektne dokumentacije i provedbu cjelovite i energetske obnove kulturnih dobara oštećenih u potresu.

2. Ukupna raspoloživa sredstva:

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 325.000.000,00  EUR (2.448.712.500,00 HRK). Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj i Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

3. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

– tijela državne vlasti (Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske)

– tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20)

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);

– ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture i medija;

– vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02) samo za mjere zaštite kulturne baštine financirane sredstvima FSEU;

– udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;

– trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju negospodarsku djelatnost;[1];

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici kulturne baštine. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti suglasnost vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.

4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

Iz FSEU:

  1. Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu
  2. Provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabilizacije

Aktivnost 1. Priprema dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu       

Iz MOO:

  1. Izrada projekta cjelovite i energetske obnove – dio dokumentacije koji nije financiran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije
  2. Izvođenje radova cjelovite obnove i energetske obnove
  3. Stručni nadzor i drugi sudionici u gradnji
  4. Upravljanje projektom
  5. Promidžba i vidljivost

5. Postupak prijave

Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do isteka roka operacije. Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.

Projektni prijedlog i dopuna projektnog prijedloga mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-pisarnice kroz modul e-Prijavnice Ministarstva kulture i medija unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-pisarnica.

6. Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren 120 dana od dana objave. U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se automatski ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 100% inicijalne alokacije poziva.


[1] Sukladno članku 3. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“; broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)

Više na: https://min-kulture.gov.hr/istaknute-teme-12/obavijesti-vezane-uz-potrese-19796/24350