Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22.ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske i Zagrebačke županije

U okviru Fonda solidarnosti Europske unije otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za Provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22.ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske i Zagrebačke županije.

CILJEVI POZIVA: potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.

PRIJAVITI SE MOGU:

 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 • ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture;
 • vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13);
 • udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;
 • trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju registriranu negospodarsku djelatnost.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI u sklopu ovoga Poziva su:

 • priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu;
  provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabilizacije.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 800.000.000,00 kuna. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

ROK ZA PRIJAVU: Poziv je otvoren do 30. svibnja 2022. godine. U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren.

Prihvatljivi prijavitelji

 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 • ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture;
 • vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13);
 • udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;
 • trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju registriranu negospodarsku djelatnost.

Više informacija:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-potresu-22-ozujka-2020-godine-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupan/