Poziv na informiranje i savjetovanje o mogućnostima financiranja i prijave na EU fondove – 12. mjesec

Razvojna agencija Zagrebačke županije u sklopu projekta „Tehnička pomoć Razvojne agencije Zagrebačke županije“, KK.10.1.3.03.0010,  čija provedba traje od 01.06.2019. do 31.12.2023., provodi  mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije. Mjere informiranja odnose se na pružanje sljedećih informacija (potencijalnim) korisnicima sredstava EU fondova:

 

Mjere informiranja odnose se na pružanje sljedećih informacija (potencijalnim) korisnicima sredstava EU fondova:

– mogućnosti financiranja i pokretanje poziva na prijavu projektnih prijedloga iz operativnih programa financiranih EU fondovima;

– uvjeti prihvatljivosti izdataka koji se moraju ispuniti kako bi se kvalificirali za potporu iz operativnih programa financiranih EU fondovima;

– opis postupaka za razmatranje zahtjeva za financiranje i predmetnih rokova;

– kriteriji za odabir operacija koje se trebaju financirati iz operativnih programa financiranih EU fondovima;

– kontakti na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji mogu pružiti informacije o operativnim programima financiranim iz EU fondova;

– ostale informacije o mogućnostima, postupcima i pravilima o financiranju EU projekata.

 

Raspored održavanja informiranja

19.12.2019. – Općina Gradec