OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU IV.4. “PRERADA PROIZVODA RIBARTSVA I AKVAKULTURE”

Objavljen je novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“.

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja obuhvaćaju uspostavu novih objekata za preradu, te modernizaciju postojećih. Korisnici potpore su subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima.

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. srpnja 2021. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.