Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Financijska sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se EU projektima sufinanciranim sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., čija se provedba nastavlja nakon 31. prosinca 2023. godine, korisnicima koji imaju sklopljen Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta. Sredstva Programa dodjeljuju se isključivo za sufinanciranje završetka EU projekata kojima je posredničko tijelo razine 1 (PT1) Ministarstvo, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), u dijelu sredstava koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u visini najviše do iznosa neutrošenih EU bespovratnih sredstava po EU projektu nakon 1. siječnja 2024. godine.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva u 2024. iznosi 20.000.000,00 eura (slovima: dvadesetmilijunaeurainulacenti).

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjev za sufinanciranje sa svom potrebnom dokumentacijom šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, na sljedeću adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10000 Zagreb
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: “Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata – NE OTVARATI!”.

Zahtjevi se zaprimaju od 8. ožujka zaključno do 30. travnja 2024. godine.

Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Ukoliko ukupni iznos po prihvatljivim zahtjevima za sufinanciranje bude veći od ukupno raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, ministar ima pravo predložene iznose od strane stručnih službi Ministarstva proporcionalno smanjiti u skladu s raspoloživim sredstvima.

Više na: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/javni-poziv-za-sufinanciranje-zavrsetka-provedbe-eu-projekata/5572