Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023)

Sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koje se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom: komunalni otpad, biootpad biorazgradivi otpad te (sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom gorivi otpad (gorivo iz otpada).

Sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom, navedeni otpad treba biti pogodan za energetsku obradu odnosno superioran odlaganju, a inferioran materijalnoj oporabi (sukladno Direktivi o otpadu). Također, prihvaćat će se i projekti koji u svrhu energetskog iskorištavanja potencijala otpada koriste energiju iz OIE.

Svrha ovog poziva je potaknuti pripremu projekata za razvoj novih tehnologija i pilot – projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa. Dodatno svrha ovog Poziva je pripremiti projekte na javljanje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru PKK 2021-2027 odnosno predviđeni poziv „Razvoj novih OIE tehnologija i priprema pilot – projekata vezanih uz oporabu otpada gdje je ciljana vrijednost najmanje 5 projekata (cilj OPKK 2 promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001) ili druge EU pozive i međunarodne izvore odnosno pridonijet će se iskorištenju EU sredstava za navedenu svrhu.

Korisnici sredstava su trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu.

Fond će po ovom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i to najviše do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno – tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 EUR po jednoj prijavi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 400.000,00 EUR.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti trgovačka društva u javnom i privatnom sektoru, a podnošenje prijava na Javni poziv započinje 19. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine tj. 31. prosinca 2023. godine.

Više na https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=206