Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (ZO-1/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-1/2023).

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za su/financiranje troškova.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su jedinice lokalne samouprave i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

  1. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to:

  • Do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u RH na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog nadležnog ministarstva;
  • Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka, a najviše do 110.000,00 EUR;
  • Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, a najviše do 110.000,00 EUR;
  • Do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske, a najviše do 110.000,00 EUR.

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode koje su nadležne za upravljanje speleološkim objektima do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 110.000,00 EUR.

Prihvatljivi i opravdani troškovi su sljedeći:

  • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova i mjerama sprječavanja ponovnog odlaganja otpada, izrađen od ovlaštenika ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša;
  • Geodetska snimka lokacija/e, ako se izrađuje;
  • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama (npr. tabla sa zabranom odlaganja, ograda, jarak, videonadzor, nadzor komunalnog redara i sl.);
  • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpad odbačenog u okoliš.

Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (točka 1.) prihvatljiv je trošak uklanjanja otpada sa čestica u vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave ili Republike Hrvatske, dok uklanjanje otpada odbačenog u okoliš s privatnih čestica nije prihvatljiv trošak.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 6.000.000,00 EUR.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

više na : https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=212