Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021 2027, Specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023)

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti prihvatljivi prijavitelji za ograničene pozive unutar Specifičnog cilja 2.vii Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., u sklopu područja intervencije 077. Mjere za kvalitetu zraka i smanjivanje buke te 078. Zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000: javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 130.000,00 eura po jednoj prijavi.

Iznos raspoloživih sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.300.000,00 eura.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektne dokumentacije:

  • izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno propisanoj (obvezna i primjenjiva dokumentacija) za svaki pojedinačni poziv,
  • izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija,
  • izrade stručne podloge,
  • jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i staničnih tipova,
  • izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečičćenja zraka,
  • studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta.
  • Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=216