JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Pozivaju se nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije, a koje se odluče pokrenuti vlastiti posao da dostave svoje zahtjeve za dodjelu potpora za samozapošljavanje (potpora), u skladu s projektom Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –faza III pod nazivom “Nova prilika-Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije” za što je rezervirano 875.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposleni pripadnici ranjivih skupna kako je definirano u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije ( mladi do 29 godina, stariji od 50, žene, dugotrajno nezaposleni, …) koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni

Iznos potpore iznosi 35.000,00 kn po korisniku.

Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Razvojne agencije Zagrebačke županije za 2019. godinu.

NAPOMENA: Ostvarivanje potpore Razvojne agencije Zagrebačke županije ne ograničava korisnika da ostvari i potporu za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Dokumentacija poziva:

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje

Zahtjev za potporu-OBRAZAC 1

Poslovni plan-OBRAZAC 2

Izjava o korištenim potporama