Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto
viši stručni suradnik za pripremu i provedbu razvojnih
projekata.

Javni natječaj se provodi za zasnivanje radnog odnosa jednog izvršitelja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Kandidati za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata u Odjelu za pripremu i provedbu razvojnih

projekata javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije moraju ispunjavati uvjete:

završen diplomski sveučilišni studij magistar/magistra biomedicinske, biotehničke ili društvene struke ili specijalistički diplomski stručni

studij-stručni specijalist/stručna specijalistica biomedicinske, biotehničke ili društvene struke ili završen studij kojim se stjecala VSS

biomedicinske, biotehničke ili društvene struke,

najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u području pripreme, upravljanja i/ili praćenja provedbe programa i/ili

projekata sufi
nanciranih sredstvima EU,
aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

poznavanje rada na računalu (MS Office).

Uz prijavu na javni natječaj kandidati moraju dostaviti:

životopis, vlastoručno potpisan,

dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje (HZMO),

dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojega je vidljivo da je položen ispit iz stranog

jezika),

dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, odnosno, potvrda o završenom tečaju informatike ili prijepis ocjena iz kojega je vidljivo

da je kandidat položio predmet koji se odnosi na informatičku pismenost),

potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od objave javnog natječaja (u izvorniku).

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo i jedino u svrhu provedbe javnog natječaja, a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o

zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju

spolova.

Prijave kandidata na javni natječaj primaju se u razdoblju od
8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Kandidatima će biti upućen poziv na testiranje u roku od osam dana od isteka roka za dostavu prijave i pripadajuće dokumentacije za javni

natječaj.

O rezultatima javnog natječaja ili njegovom poništenju, kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset dana od dana završetka testiranja.

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave i propisana natječajna dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj omotnici za pismo s naznakom: »Natječaj za radno mjesto viši

stručni suradnik«, na adresu: Ulica Ivana Lučića 2a/XIII, 10000 Zagreb, Razvojna agencija Zagrebačke županije, Povjerenstvo
ne otvarati«.


Razvojna agencija

Zagrebačke županije

JAVNI NATJEČAJ

Odluka o izboru kandidata – Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu razvojnih projekata