Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto – viši stručni suradnik – specijalist za strateško planiranje

Klasa: 110-01/22-08/05

Urbroj: 238/1-171-22-02 od 21. VII. 2022. (5374)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (klasa: 110-01/22-08/05, urbroj: 238/1-171-22-01 od 21. srpnja 2022.) ravnatelja Javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

– viši stručni suradnik – specijalist za strateško planiranje.

Javni natječaj se provodi za zasnivanje radnog odnosa jednog izvršitelja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Kandidati za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za strateško planiranje u Odjelu za strateško planiranje javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij magistar/magistra društvene struke ili specijalistički diplomski stručni studij – stručni specijalist/specijalistica društvene struke ili završen studij kojim se stjecala VSS društvene struke,

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na računalu (MS Office).

Uz prijavu na javni natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis, vlastoručno potpisan,

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),

– dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojega je vidljivo da je položen ispit iz stranog jezika),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, odnosno, potvrda o završenom tečaju informatike ili prijepis ocjena iz kojega je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na informatičku pismenost),

– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6. mjeseci od objave javnog natječaja (u izvorniku).

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo i jedino u svrhu provedbe javnog natječaja, a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova.

Prijave kandidata na javni natječaj primaju se u razdoblju od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Kandidatima će biti upućen poziv na testiranje u roku od petnaest dana od isteka roka za dostavu prijave i pripadajuće dokumentacije za javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja ili njegovom poništenju, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od završetka testiranja.

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave i propisana natječajna dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj omotnici za pismo s naznakom: »Natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik – specijalist za strateško planiranje«, na adresu: Ulica Ivana Lučića 2a/XIII, 10000 Zagreb, Razvojna agencija Zagrebačke županije, Povjerenstvo – ne otvarati«.

Razvojna agencija
Zagrebačke županije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8341734.html

Odluka o izboru kandidata