Javni natječaj – za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto – stručni suradnik za strateško planiranje

Klasa: 110-01/22-08/06

Urbroj: 238/1-171-22-02 od 21. VII. 2022. (5375)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (klasa: 110-01/22-08/06, urbroj: 238/1-171-22-01 od 21. srpnja 2022.) ravnatelja Javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

– stručni suradnik za strateško planiranje.

Javni natječaj se provodi za zasnivanje radnog odnosa jednog izvršitelja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika za strateško planiranje u Odjelu za strateško planiranje javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen dodiplomski studij-stručni pristupnik/stručni prvostupnik biomedicinske, biotehničke ili društvene struke ili završen studij kojim se stjecala VŠS, biomedicinske, biotehničke ili društvene struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

– znanje stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis, vlastoručno potpisan,

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),

– dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojega je vidljivo da je položen ispit iz stranog jezika),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, odnosno, potvrda o završenom tečaju informatike ili prijepis ocjena iz kojega je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na informatičku pismenost),

– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6. mjeseci od objave javnog natječaja (u izvorniku).

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo i jedino u svrhu provedbe javnog natječaja, a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova.

Prijave kandidata na javni natječaj primaju se u razdoblju od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Kandidatima će biti upućen poziv na testiranje u roku od petnaest dana od isteka roka za dostavu prijave i pripadajuće dokumentacije za javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja ili njegovom poništenju, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od završetka testiranja.

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave i propisana natječajna dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj omotnici za pismo s naznakom: »Natječaj za radno mjesto stručni suradnik«, na adresu: Ulica Ivana Lučića 2a/XIII, 10000 Zagreb, Razvojna agencija Zagrebačke županije, Povjerenstvo – ne otvarati«.

Razvojna agencija
Zagrebačke županije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8341735.html

Odluka o izboru kandidata