Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024.

Osnova za pripremu i provedbu Javnog natječaja
Program Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. ističe kako je važno da turizam, kao strateška
djelatnost, bude održiv i poticajan za druge djelatnosti. U prioritetu 3.„Ekonomska suverenost“,
kroz cilj 3.2. „Prostorni razvoj i turizam u funkciji održivog razvoja“, potiče se jačanje
konkurentnosti turističkog sektora kroz ulaganja u povećanje kvalitete ponude te razvoj svih
vrsta turizma.
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (u daljnjem tekstu: NRS 2030.) u
strateškom cilju 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ ističe kako će se kroz prioritetno
područje „Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma“ poticati razvoj funkcionalnih i
održivih turističkih regija radi ponude cjelovitog turističkog doživljaja, uz produljenje sezone i
pomak k turističkim proizvodima više dodane vrijednosti na temelju dodatnog razvoja pratećih
sadržaja, što će omogućiti pametne mikroregionalne specijalizacije u različitim nišama
posebnih oblika turizma, pa tako i u aktivnom turizmu.
Također, strateški cilj 5. NRS 2030. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“, unutar politike na
području zdravstva i zdravstvene skrbi ističe potrebu promoviranja i ulaganja u biciklističke i
planinarske sadržaje te povezanu infrastrukturu.
Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine kroz strateški cilj 1. „Cjelogodišnji i
regionalno uravnoteženiji turizam“ prepoznaje važnost održivog upravljanja turističkom
infrastrukturom s ciljem poboljšanja ukupne kvalitete turističke ponude te u vezi s time
potrebnim ulaganjima u javnu turističku infrastrukturu. Prioritetno područje 1.2. „Prostorno
ravnomjernije raspoređen turistički promet“ naglašava potrebu za ulaganjima u posebne oblike
turizma razvojem proizvoda koji mogu smanjiti pritisak gostiju na destinaciju i proizvoda koji
mogu doprinijeti razvoju cjelogodišnjeg turizma. Kroz prioritetno područje 1.3. „Razvoj
posebnih oblika turizma i strukturirani razvoj proizvoda“ potiče se razvoj aktivnog
(rekreativnog) turizma koji je utemeljen na prirodnim resursima, odnosno preduvjetima
(planine, šume i sl.), sportsko-rekreativnoj i adrenalinskoj infrastrukturi te svim drugim
relevantnim sadržajima. Osim navedenog, a u sklopu prioritetnog područja 1.6. „Stvaranje
boljih uvjeta života i rada kroz turizam“ navodi se kako će se u svrhu ravnomjerne
raspoređenosti pozitivnih učinaka turizma poticati razvoj diversificiranih turističkih proizvoda,
a osobito u kontinentalnom dijelu Hrvatske i u mjestima s nižim Indeksom turističke
razvijenosti (ITR). Ulaganjima u proizvode poput aktivnog turizma, lokalnom stanovništvu
osigurat će se pristup infrastrukturi i brojnim sadržajima, što će također pozitivno utjecati na
kvalitetu života. Navedena turistička ponuda treba značajnije potaknuti jačanje segmenta
domaćih turista.
Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine ističe specifične aktivnosti vezane
za razvoj posebnih oblika turizma pa je tako navedeno da će se razvojem planinarstva kao dijela
aktivnog (rekreativnog) turizma doprinijeti konkurentnosti i razvoju turističkih destinacija te
razvoju održivog, otpornog i cjelogodišnjeg i regionalno uravnoteženog turizma u Republici
Hrvatskoj. Između ostaloga, poticat će se ulaganja u planinarsku infrastukturu (planinarske
objekte, planinarske putove i vidikovce) i penjačku infrastrukturu (uređenje i opremanje
prirodnih i umjetnih penjačkih stijena).
Ciljevi Javnog natječaja
Opći cilj:
 podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma unaprjeđenjem javne turističke
infrastrukture za razvoj posebnih oblika koji doprinose kvaliteti turističke ponude na
području Republike Hrvatske
Posebni ciljevi:
 povećanje sigurnosti posjetitelja u planinskim područjima
 razvoj proizvoda planinskog turizma
 valorizacija prirodnih resursa i njihovo stavljanje u funkciju planinskog turizma
 generiranje motiva dolazaka ciljanih skupina turista u planinska područja
 stvaranje održive i cjelogodišnje turističke ponude u slabije razvijenim turističkim
područjima.
Očekivani rezultati
Sukladno postavljenim ciljevima Javnog natječaja, a kroz očekivano sufinanciranje do deset
(10) projekata, očekuje se unapređenje javne turističke infrastrukture koja se odnosi na
penjališta u prirodi, a što će rezultirati podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma. Također,
provedbom Javnog natječaja očekuje se povećanje sigurnosti posjetitelja u planinskim
područjima te daljnji razvoj planinskog turizma.
Prihvaljive organizacije koje se mogu prijaviti
Prijavu na natječaj mogu podnijeti:
 sportsko penjačke udruge i penjački klubovi.
Prihvatljive aktivnosti
Razdoblje prihvatljivosti provedbe aktivnosti je od 1. siječnja do 15. studenoga 2024. godine.
Prihvatljive aktivnosti su:
 obnova, uređenje i opremanje postojećih prirodnih penjališta
 provođenje edukacija za licencirane oprematelje smjerova u prirodi i instruktora
oprematelja smjerova u prirodi
 uređenja pristupnih putova koji vode do penjališta (aktivnost se ne može prijaviti kao
jedina aktivnost projekta).
Kriteriji za procjenu
Prijavljeni projekti procjenjivat će se kroz sljedeća područja:
(1) usklađenost projekta s uvjetima Javnog natječaja, (2) institucionalna sposobnost prijavitelja,
(3) kvaliteta i relevantnost projekta, (4) društvena korist (5) proračun (troškovi), (6) partnerstvo,
(7) prednost u financiranju te ostali kriteriji navedeni u Uputama za prijavitelje.

Više na: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181