Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-3/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje
Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem
tekstu: Natječaj).
Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja
pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom sektoru,
primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija
stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.
U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja, pri
čemu je potrebno definirati jedno područje kao primarno:

 1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi
  razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog
  upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih
  prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih
  integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
 2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i
  procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih
  usluga građanima i gospodarskim subjektima.
  2
 3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje
  negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na
  kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo,
  voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).
  Projekt mora biti cjelovit. U slučaju primjene projekta u više područja, aktivnosti u
  različitim područjima moraju biti povezane i zajednički doprinositi ostvarenju osnovnog
  cilja projekta.
  Projektom mora biti jasno obrazložen doprinos području, moraju biti zadani specifični
  ciljevi projekta, ciljne skupine, definirani i kvantificirani pokazatelji ostvarenja ciljeva, te
  projektne aktivnosti. Projekt obavezno mora sadržavati aktivnosti informiranja i
  vidljivosti, ali isključivo putem digitalnih medija.
  Projekt koji sadrži aktivnosti primjene digitalnih rješenja obavezno mora sadržavati i
  aktivnost edukacije ciljne skupine, određene neposrednim korisnikom digitalnog
  rješenja, za rad u istome.
  Projekti za koje je predviđeno sufinanciranje ili su ostvarili pravo na sredstva putem
  drugih poziva Fonda ili dodjela sredstava iz drugih izvora1
  , nisu predmet ovog
  Natječaja.
  II. Ciljevi i očekivani učinci
  Ovaj Natječaj je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom 2020. – 2030.
  („Narodne novine“ broj 13/21), te doprinosi ostvarenju strateških ciljeva definiranih u
  sklopu razvojnih smjerova „održivo gospodarstvo i društvo“, „zelena i digitalna
  tranzicija“ i „ravnomjeran regionalni razvoj“.
  Natječajem se također osigurava provedba mjere TR-10 Integriranog nacionalnog
  energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030.
  „Promicanje integriranog i inteligentnog prometa i razvoj infrastrukture za alternativna
  goriva na lokalnoj i područnoj razini“.
  III. Korisnici sredstava
  Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne
  (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), koje:
 • podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave2
  ,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela
  sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u
  potpunosti.
  IV. Sredstva Fonda
  Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 5.000.000,00
  eura.
 • Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=221