Javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika ravnatelja javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije

Klasa: 023-01/22-11/02

Urbroj: 238/1-171-22-05 od 28. III. 2022. (2268)

Na temelju Odluke Upravnog vijeća javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije (klasa: 023-01/22-11/02, urbroj: 238/1-171-22-03 od 28. ožujka 2022.), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje zamjenika ravnatelja javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije.

Kandidati za zamjenika ravnatelja javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije moraju uz opće zakonske uvjete ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij – magistar/magistra društvene ili tehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij – stručni specijalist/stručna specijalistica društvene, tehničke ili biotehničke struke ili završen studij kojim se stjecala VSS društvene, tehničke ili biotehničke struke,

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

– organizacijske sposobnosti,

– iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata,

– znanje stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis, vlastoručno potpisan,

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa fakulteta iz kojega je vidljivo da je položen ispit iz stranog jezika),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, odnosno, potvrda o završenom tečaju informatike ili prijepis ocjena iz kojega je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na informatičku pismenost),

– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od objave javnog natječaja (u izvorniku).

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo i jedino u svrhu provedbe javnog natječaja, a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Zamjenik ravnatelja imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Prijave kandidata na javni natječaj primaju se u razdoblju od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati zamjenika ravnatelja po ovom avnom natječaju, bez obveze posebnog obrazloženja svoje odluke.

Prijave i propisana natječajna dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za zamjenika ravnatelja javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije«, na adresu, Ulica Ivana Lučića 2a/XIII, 10000 Zagreb, Razvojna agencija Zagrebačke županije, uz naznaku: »Ne otvarati«.

Razvojna agencija
Zagrebačke županije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8334786.html