HBOR NUDI JAMSTVA IZ NPOO-a

HBOR iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru i prema uvjetima ovog programa, u ime i za račun Republike Hrvatske, provodi Financijski instrument jamstveni fond za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima.

Cilj Financijskog instrumenta je kroz izdavanje jamstva olakšati pristup financiranju subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, čime se žele potaknuti investicijska ulaganja u nove tehnologije i opremu, proširenje proizvodnih i/ili uslužnih kapaciteta te druge namjene bitne za jačanje konkurentnosti i zelene i digitalne tranzicije.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o jamstvu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30.6.2026.

Ukupni iznos jamstava od 398.168.425 EUR temelji se na iznosu od 79.633.685 EUR sredstava koja su alocirana temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

HBOR će, po ovom Programu zajedno s financijskim instrumentom Fond subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, najmanje 26.544.562 EUR alocirati za ulaganja u projekte zelene tranzicije , od čega najmanje 10.617.824 EUR za projekte usmjerene na smanjenje stakleničkih plinova.

1. KORISNICI JAMSTVA

Banke koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (imaju dozvolu za rad u Republici Hrvatskoj), Hrvatska banka za obnovu i razvitak kao kreditor i leasing društva koja posluju u skladu sa Zakonom o leasingu.*

Korisnici jamstva su dužni prednosti od Jamstva u najvećoj mogućoj mjeri prenijeti na Krajnje korisnike (npr. niža kamatna stopa, manji zahtjevi za instrumentima osiguranja, veći volumeni financiranja i sl.) te su prenesene prednosti dužni navesti u ugovor o kreditu i o istima izvijestiti HBOR.

* Cjeloviti uvjeti za definiranje prihvatljivih korisnika jamstva dostupni su u Operativnom programu za provedbu Financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima (Operativni program).

2. KRAJNJI KORISNICI

Subjekti srednje tržišne kapitalizacije i veliki poslovni subjekti*, uključujući i poduzetnike koji su u državnom vlasništvu.

Subjekti koji pripadaju kategoriji društava u poteškoćama ne mogu biti korisnici kredita.**

Korisnik kredita, najkasnije prije isplate kredita, mora imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

*Poduzetnici koji prema zadnjim dostupnim službenim godišnjim financijskim izvještajima po svojoj veličini, vlasništvu, broju zaposlenih i ostalim uvjetima ne ulaze u kategoriju mikro, malih ili srednjih poduzetnika u skladu s Preporukom EK 2003/361/EC od 6.5.2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzetnika.**Cjeloviti uvjeti za definiranje prihvatljivih krajnjih korisnika dostupni su u Operativnom programu.

3. NAMJENA KREDITA

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u zelenu tranziciju i/ili digitalnu tranziciju i/ili jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Posebne ciljne skupine su:

  1. Ulaganja u posebna područja
  2. Ulaganja u projekte zelene tranzicije
  3. Ulaganja u projekte digitalne tranzicije
  4. Ulaganja u projekte temeljene na istraživanju, razvoju i inovacijama ili ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije.

Jamstvo se može izdati za kredite namijenjene ulaganju u:

  • osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
  • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast krajnjeg korisnika: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).*

Nije dozvoljeno:

  • financiranje PDV-a,
  • financiranje Neprihvatljivih aktivnosti*,
  • refinanciranje postojećih kredita.

* Karakteristike ulaganja u zelenu tranziciju, digitalnu tranziciju i jačanje konkurentnosti i otpornosti, Kriteriji i primjeri udovoljavanja načelu nenanošenja bitne štete i Neprihvatljive aktivnosti dostupni su u Operativnom programu.

Više na: https://www.hbor.hr/npoo-jamstva