e-Savjetovanje za Poziv za dodjelu sredstava Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (u daljnjem tekstu: Poziv) u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, referentne oznake MF-2022-1-HR-0-001 (u daljnjem tekstu: Program ulaganja OIE), financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda, ukupne vrijednosti 80.000.000,00 eura.

Modernizacijski fond u Hrvatskoj provode Ministarstvo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) u skladu sa Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (u daljnjem tekstu: Zakon; »Narodne novine«, br. 127/19) te Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2020/1001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda kojim se podupiru ulaganja u modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti određenih država članica.

Ovim Pozivom se definiraju ciljevi, određuju pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga i utvrđuju kriteriji prihvatljivosti i odabira projektnih prijedloga te pravila provedbe odabranih projekata.

Pravo na sredstva temeljem Poziva mogu ostvariti Prijavitelji za podnesene projektne prijedloge koji zadovoljavaju sve uvjete iz točke 2. Poziva, a prednost pri dodjeli ostvaruje se sukladno ostvarenom broju bodova u postupku ocjene iz točke 4.1 Poziva.

Sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21, 30/22) nositelj ušteda koje će biti ostvarene provedbom ovog Poziva je Fond.

Ministarstvo zadržava pravo izmjena Poziva tijekom razdoblja trajanja Poziva, vodeći računa da predmetne izmjene ne utječu na postupak provjere i ocjene projektnih prijedloga.

Više na;https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23145